ПРЕДЛОГ НАЦРТА ЗАКОНА

(ПРЕДЛОГ) НАЦРТA ЗАКОНА О ПРАВИМА РАТНИХ ВЕТЕРАНА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА
–шта представља и које новине доноси нови нацрт законa–

По први пут су обухваћени сви учесници ратова ’90-их година (држављани Републике Србије који не остварују права из борачко-инвалидске заштите ни у једној од бившиx југословенскиx република). Сваки припадник ЈНА и МУП-а који је учествовао у рату у периоду између 17. августа 1990. године и 27. априла 1992. године може да оствари својство ратног ветерана (односно ратног војног инвалида уколико је наступило оштећење организма). Такође, својство ратног ветерана остварује и сваки припадник Војске Републике Српске и Српске војске Крајине после 27. априла 1992. године. Затим, исто важи за све припаднике Војске Југославије и припаднике МУП-а који су ангажовани за време рата 1999. године од 24. марта до 26. јуна 1999. године, с тим што се сматра да су борбе на простору Косова и Метохије започеле још 24. марта 1998. године. Својство ратног војног инвалида могу да остваре и лица код којих је настало оштећење организма за време вршења радне обавезе по наредби или захтеву надлежног органа за време рата.

На основу оствареног својства, учесници рата и чланови њихових породица остварују права, од којих су најважнија:

• Сваки учесник рата стиче право на национално признање, које се састоји од споменице, медаље и борачког додатка. Право на борачки додатак износи од 15 до 30 хиљада динара месечно, у зависности од дужине војног ангажовања, а без обзира да ли је лице запослено и без обзира да ли је корисник пензије.

• Сви учесници ратова који су у рату одликованим орденом или медаљом стичу право да им се једном годишње – на Видовдан – исплати новчани износ од 8 до 25 хиљада, у зависности од ордена, односно медаље. Исто право имају и чланови породице погинулог или несталог борца који је одликован у рату.

• Сваки учесник рата који је незапослен, стиче право на здравствену заштиту какву има запослено лице, а чланови њихових породица стичу право на здравствену заштиту какву имају чланови породица запосленог лица. Ратни ветерани се ослобађају партиципације. Ратни војни инвалиди имају право да се лече у војномедицинским установама (ВМА и војномедицински центри).

• Време које је учесник рата провео у рату рачуна се као пензијски стаж у двоструком трајању, а време које је проведено на лечењу због болести и повреда у рату рачуна се као једноструки стаж. Ратном ветерану се старосна граница за стицање пензије снижава за онолико времена колико је провео у рату.

• Ратни ветеран стиче право на пензију када наврши 40 година пензијског стажа без обзира на године живота.

• Ратни војни инвалид стиже право на пензију када испуни само један услов за пензију – или 65 година живота или 15 година пензијског стажа. Ратни војни инвалиди од I до IV групе се проглашавају неспособним за рад и стичу право на инвалидску пензију.

• Ратни војни инвалид од V до X групе који је запослен има право на инвалидски додатак који му гарантује да, заједно са платом, месечно прима 65 хиљада динара, а да му пензија не буде мања од 25 хиљада динара. Ратни војни инвалид од V до X групе који је незапослен, има право на инвалидски додатак у износу од 25 хиљада (X група) па до 45 хиљада (V група).

• Деца погинулог и несталог борца, учесници ратова и чланови њихових породица имају право на приоритет у запошљавању у државне установе и јавна предузећа.

• Ратни ветерани постају укључени у активне мере запошљавања које сваке године спроводи Влада (субвенције за запошљавање и слично).

• Учесници рата и чланови њихових породица су заштићени у односу на остале запослене када се одређује вишак запослених у државним установама, јавним предузећима и другим привредним субјектима које оснива држава.

• Учесник рата и чланови његове породице стичу право на месечно новчано примање уколико су материјално необезбеђени и уколико су неспособни за рад, у износу од 15 хиљада динара месечно (уколико остварују пензију), односно у износу од 30 хиљада (уколико не остварују пензију).

• Када град, односно општина, гради станове за социјално становање, у обавези је да 10% таквих станова издвоји решавање стамбених потреба учесника ратова и чланова њихових породица.

• Деца учесника ратова имају приоритет приликом уписа у образовне установе, доделе стипендија и смештаја у ђачке и студентске домове, као и право на бесплатне уџбенике.

• Град, односно општина, у обавези су да за учеснике ратова пропишу олакшице у плаћању комуналних услуга: канализације и водовода, грејања, одношења смећа, градског превоза и коришћења паркинга.

• Учесници ратова имају право на почасна места на државним и војним свечаностима и право на ношење униформи на тим свечаностима.

• Учесник рата има право на сахрану уз војне почасти, а члан његове породице који је сносио трошкове сахране има право на једнократну помоћ у износу од 100 хиљада динара.

Ратни војни инвалиди задржавају сва права која су и до сада имали у несмањеном обиму (права на основу оштећења организма: право на личну инвалиднину, ортопедски додатак итд.).

Чланови породице погинулог и несталог борца и чланови породице умрлог ратног војног инвалида задржавају право на породичну инвалиднину.

Захтев за признавање својства ратног војног инвалида по основу посттрауматског стресног поремећаја (ПТСП) не застарева. Исто важи и за болести које су проузроковане радиоактивним зрачењем и за болести које су последица употребе хемијског и биолошког оружја.

Уколико се документацијом не може доказати својство ратног ветерана, односно ратног војног инвалида, наведено својство се може доказивати уз помоћ два квалификована сведока која су била у истој јединици, односно реону дејстава као и ратни ветеран, односно ратни војни инвалид.

Уводи се јединствена евиденција података о корисницима права по овом закону, у коју се уносе подаци релевантни за остваривање права и на основу које се врши исплата новчаних износа.

Текст нацрта закона није коначан и свако је слободан да упути примедбу, сугестију или савет на и-мејл адресу rvzakon@gmail.com.

Пружите подршку овом закону како би ратни ветерани остварили права на која чекају 25 година.

webFlomaster