ТУЖБЕ ПРЕДАТЕ НА СУД

ПУТЕМ ОВОГ ЛИНКА СУДА, https://tpson.portal.sud.rs/tposvs/ ,МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТИ СТАТУС ВАШЕГ ПРЕДМЕТА ;

Унети ознаку предмета, коју ћете добити СМС поруком када ваш предмет буде предат на суд, на следећи начин:

1. У први прозор  унети место СУДА ( Виши Суд Нови Сад),

2.У други прозор  уписник унети ознаку предмета (нпр. П или П1),

3. У трећи прозор   унети број  предмета (нпр. 1111),

4.У четврти прозор  унети годину предмета (2015, 2016 или 2017.г.),

5.Након тога унети цифре са слике.

Сва поља су обавезна! Без унетих података немогуће је видети статус предмета! 

Након тога можете видети у ком је статусу ваш предмет.

ДОК НЕ ДОБИЈЕТЕ СМС ПОРУКОМ БРОЈ ПРЕДМЕТА ( којеи ми добијемо од Адвоката када он преда предмете на Суд) НЕ МОЖЕТЕ ИМАТИ УВИД У СТАТУС ВАШЕГ ПРЕДМЕТА.  

АДВОКАТ ОЧЕКУЈЕ ДА ЋЕ СВИ ПРИМЉЕНИ ПРЕДМЕТИ БИТИ ПРЕДАТИ НА СУД И БИТИ ДОБИЈЕНИ БРОЈЕВИ ПРЕДМЕТА ДО КРАЈА МАРТА

Процедура за добијање броја предмета је следећа;  комплетиране предмете шаљемо Адвокату који пише појединачне  тужбе и предаје их у Суд.  Испод у прилогу је списак  чланова Удружења који су предати Адвокату и који се обрађују. По предаји и добијању броја предмета свако  појединачно добија СМС поруку са бројем његовог предмета.

Списак чланова који су потписали нове пуномоћи до 28.12.2016.г. и предати Адвокатској канцеларији  др Срђана Алексића:

Списак погледати овде

СКУПШТИНА САВЕЗА РАТНИХ ВЕТЕРАНА ОДРЖАНА ДАНА 08.07.2017. ГОДИНЕ У НИШУ

 

Састанак је одржан у циљу организовања Ратних Ветерана Србије у кровну организацију која ће бити носилац борбе у остваривању права Ратних Ветерана, Ратних Војних Инвалида, чланова породица погинулих и преминулих Бораца. Прихваћена је платформа постојећег Савеза Ратних Ветерана Србије, донешена је одлука да се СРВС прихвати као кровна Организација као и да се позову и анимирају сва постојећа Удружења и појединци у Републици Србији који се истински залажу за права наведене популације да се прикључе СРВС. Главни и основни циљ је доношење Закона о правима Ратних Ветерана и чланова њихових породица који је предат као Народна Иницијатива у Скупштину Србије са 40014 потписа. Други циљ је наставак борбе за исплату ратних дневница свим учесницима Рата 1999.г.
Упоредно са овим циљевима вршиће се припрема и организовање Ратних Ветерана Србије за самостални излазак на наредне изборе јер су Ратни Ветерани изварани од разних Политичких Партија у свим претходним изборима. Закључак је да само изабрани представници Ветерана кроз институције у органима власти на свим нивоима могу допринети доношењу Закона као и моралном и матријалном побољшању статуса Ратних Ветерана на читавој територији Републике Србије.
Упућује се позив свим Ратним Ветеранима члановима осталих Удружења која тренутно нису чланице СРВС да позову своје руководство да приступе Савезу да што јединственији лакше дођемо до горе наведених циљева.
Тренутне чланице Савеза Ратних Ветерана Србије:
1. Удружење за заштиту права бораца Ниш,
2. Савез Удружења Ветерана и Ратних Инвалида Отаџбинских ратова Републике Србије Косијерић,
3. Удружење Ветерани рата од 1990 до 1999. године Ниш,
4. Удружење Ратних Војних Инвалида Општине Косијерић,
5. Удружење Учесника Оружаних Сукоба на простору бивше Југославије Нови Сад,
6. Удружење Ветерана – Ратних Инвалида ратова од
1990.године Златиборског Округа Ужице,
7. Ветерани Рата од 1990 до 1999. године Јагодина,
8. Удружење Инвалида и Ветерана Ратова Нови Сад
„Милош Обилић“,
9. Заједница Српских Ратних Ветерана,
10. Удружење Ветерана -Ратних Инвалида Ратова од
1999.године општине Косијерић,
11. Ратни Ветерани Лесковца,
12. Удужење Бораца Рата од 1990.године Прокупље.
13. Удружење Ветерана – Ратних Инвалида Ратова од 1990.године Републике Србије,
14. Удружење Гвоздени пук Куршумлија,
15. Удружење Ратних Ветерана 1990-1999 Српских земаља „Патриотски Фронт“ Бачка Паланка.
Тренутан број чланова Удружења чланица Савеза Ратних Ветерана Србије износи преко 83 хиљаде регистрованих чланова.
Сви заинтересовани за приступање Савезу Ратних Ветерана Србије информације могу добити сваки радни дан на тел. о21/452-010 или моб. 060/3028845.

Савез ратних ветерана Србије

Усвајање закона о ветеранима који већ годинама седи у фијоци као и уједначавање права бораца на ратне дневнице, приоритети су ратних ветерана. Борци са читаве територије Србије окупили су се у Нишу како би сагледали проблеме свих удружења и ујединили ставове.

Пресуда Врховног Касационог Суда

Браћо борци,

То што се не оглашавамо у последње време не значи да не радимо! Преносимо Вам текст из билтена Врховног Касационог Суда:

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ – РАДНО ПРАВО – Дискриминација

Исплатом ратних дневница само резервистима са територије седам општина обухваћених Споразумом од 11.01.2008. године, извршена је дискриминација осталих војних резервиста – који имају пребивалиште на територији других општина и којима ратне дневнице нису исплаћене, јер тужена није доказала да је постојало легитимно, објективно и разумно оправдање за ово прављење разлике по основу пребивалишта.

Из образложења:

„Тужилац је био учесник у рату у резервном саставу Војске СР Југославије, у периоду од 03.04. до 25.06.1999. године. Иако је тужилац имао право на накнаду ратних дневница, у висини одређеној Правилником о накнади путних и других трошкова у војсци Југославије и преко Удружења бораца је подносио захтев за исплату ове накнаде, иста му није исплаћена у целости. Споразумом закљученим11.01.2008. године, између Владе Републике Србије и Штрајкачког одбора ратних војних резервиста неразвијених општина – Куршумлија, Лебане, Бојник, Житорађа, Дољевац, Прокупље и Блаце, тужена се обавезала да резервистима из наведених општина исплати ратне дневнице у више месечних рата. Закључком Владе РС од 17.01.2008. године одлучено је да се ратним војним инвалидима и резервистима из наведених 7 општина, изврши исплата новчаних накнада на које се споразум односи и то преносом новчаних средстава на посебан рачун општина, уз услов да се та лица одрекну свих потраживања у свим споровима које су водили пред парничним судовима. Тужбом у овој правној ствари, тужилац потражује накнаду нематеријалне штете, јер сматра да је на овај начин дискриминисан у односу на ратне резервисте из оштина са којима је тужена закључила споразум, који су наплатили овај вид својих потраживања од тужене Републике Србије.

Код овако утврђеног чињеничног стања, судови су усвојили тужбени захтев и обавезали тужену да тужиоцу плати 200.000,00 динара на име накнаде нематеријалне штете због повреде права личности, налазећи да је према тужиоцу учињене дискриминацијом у односу на друге војне резервисте којима је та накнада исплаћена на основу Споразума Владе Републике Србије и Штрајкачког одбора ратних војних резервиста неразвијених општина закљученог 11.01.2008. године.

Врховни касациони суд налази да је правилно утврђена пасивна легитимација у овој правној ствари, с обзиром да је као тужена означена Република Србија, преко које било који орган овако означене тужене добија правни субјективитет, а тужени орган (који је био у обавези да изврши исплату ратних дневница) своја овлашћења врши преко Владе Републике Србије, која је и закључила напред наведени Споразум.

Основано нижестепени судови налазе да је тужилац дискриминисан наведеним поступањем тужене.

Наиме, Влада Републике Србије је, 11.01.2008. године, постигла споразум са ратним војним резервистима који имају пребивалиште у општинама Куршумлија, Лебане, Бојник, Житорађа, Дољевац, Прокупље и Блаце, које су изабране због статуса неразвијених општина, а којим споразумом је овим лицима регулисана исплата ратних дневница. Закључком Владе РС од 17.01.2008. године, одређено је да се пренос новчаних средстава изврши на посебне рачуне наведених седам општина, те да се ратним војним инвалидима и резервистима из ових општина исплати новчана накнада у складу са закљученим Споразумом, под условом да се та лица одрекну свих потраживања у споровима које су водили пред парничним судовима против Републике Србије ради исплате накнаде.

Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, број 22/09), је ступио на снагу 07.04.2009. године, односно након подношења тужбе суду, па су судови постојање основа за накнаду нематеријалне штете и постојање дискриминаторског понашања тужене према тужиоцу, правилно ценили непосредном применом члана 21. Устава Републике Србије. На овај начин, иако прављење разлике у поступању према неком лицу у односу на друга лица која су истој или сличној ситуацији, не представља увек акт дискриминације, судови основано налазе да у конкретном случају, наведена радња тужене, исплата ратних дневница само резервистима из наведених седам општина, представља дискриминаторско понашање према тужиоцу, јер тужена није доказала да је за овакво – неједнако поступање, постојало објективно и разумно оправдање.

Наиме, из садржине Споразума од 11.01. и Закључка Владе РС од 17.08.2008. године, произилази да је финансијска помоћ која је уплаћена на посебан рачун седам општина наведених у Споразуму, уплаћена ради исплате ратних дневница ратним војним инвалидима и војним резервистима који су учествовали у одбрани земље у току НАТО бомбардовања 1999. године. Тачно је да општине: Куршумлија, Лебане, Бојник, Житорађа, Дољевац, Прокупље и Блаце, имају статус неразвијених општина, али то нужно не значи да и сви резервисти са пребивалиштем на територији ових општина спадају у категорију социјално угрожених лица, нити да резервисти са територије других општина (ван општина наведених у Споразуму), не спадају у ту категорију лица, јер се статус социјалне угрожености доказује на законом предвиђени начин. Дакле, на основу Споразума од 11.01.2008. године и Закључка Владе РС од 17.01.2008. године, извршена је исплата ратних дневница свим војним резервистима са територије општина Куршумлија, Лебане, Бојник, Житорађа, Дољевац, Прокупље и Блаце, само по основу њиховог пребивалишта на територији тих општина, без претходне провере, односно утврђења њиховог социјалног статуса. Имајући ово у виду, судови основано налазе да није постојало објективно прихватљиво оправдање за различито поступање тужене, приликом исплате ратних дневница војним резервистима, само на основу њиховог пребивалишта. Из наведеног произилази да оваквим поступањем тужене, јесте извршена дискриминација у односу на војне резервисте, који имају пребивалиште на територији других општина, па између осталог и у односу на тужиоца, који је био у истој ситуацији као и резервисти са територија наведених 7 општина – учествовао је у одбрани земље у току НАТО бомбардовања 1999. године и по том основу остварио право на исплату ратних дневница, које му нису исплаћене.

Ревизијом се неосновано указује да је тужилац био у обавези да докаже да је претрпео нематеријалну штету. Наиме, дискриминација представља свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на било ком основу (раси, држављанству, националној или верској припадности, језику, политичким убеђењима, полу, …). Заштита од дискриминације представља право личности загарантовано Уставом РС (члан 21.), али и Европском Конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода (члан 1. Протокола 12. уз Европску Конвенцију), а од 07.04.2009. године и Законом о забрани дискриминације. Повреда било ког права личности, па самим тим и вршење дискриминације у односу на неко лице или групу лица, представља вид нематеријалне штете, јер код дискриминисаних лица изазива осећај неправде, неравноправности у односу на друге грађане, а често и осећај подређености или осећај грађана нижег реда, што код њих изазива душевне болове, а на основу чега су и овлашћени да пред судом захтевају заштиту од дискриминације пред надлежним судом. То даље значи да су лица која указују да је у односу на њих извршена дикриминација, у обавези да пред судом докажу само да су неједнако третирани у односу на друга лица која су у истој или сличној ситуацији, док је управо тужени, односно лице на чије се дискриминаторско понашање тужбом указује, дужан да докаже постојање објективног и оправданог разлога за различитост у поступању (према тим лицима).

Неосновани су и наводи ревизије којима се истиче да се у конкретном случају не ради о дискриминацији, применом члана 21. став 4. Устава РС, којим је прописано да се не сматрају дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима. Наиме, помоћ неразвијеним општинама представља легитиман циљ и посебну меру коју држава може предузети у смислу члана 21. став 4. Устава РС и као таква не представља дискриминаторско поступање. Међутим, исплате извршене на основу Споразума од 11.01.2008. године не представљају „акт пружања помоћи неразвијеним општинама“ како се то погрешно наводи у ревизији, с обзиром да тужена овај Споразум није закључила са наведеним неразвијеним општинама и у циљу пружања финансијске помоћи тим општинама, већ је закључен са Штрајкачким одбором ратних војних резервиста тих општина, а само је исплата вршена преко посебног рачуна општина. При том, одредбама постигнутог Споразума тужена се обавезала да резервистима из наведених општина исплати ратне дневнице (у више месечних рата), при чему ни једном одредбом није предвиђена и обавеза резервиста да докажу свој социјално-економски статус, већ су били само у обавези да се одрекну свих потраживања у споровима које су водили пред парничним судовима против Републике Србије, ради исплате ове накнаде (ратних дневница). Дакле, из саме садржине Споразума од 11.01.2008. године произилази да су неосновани и нетачни наводи ревизије да на основу Споразума нису исплаћиване ратне дневнице, већ новчана помоћ одређеној групи лица која живе на том подручју“.

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 117/2016 од 31.8.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења 27.6.2017. године) – Из Билтена Врховног касационог суда, број 1/2017, Интермеx, Београд

До победе, којој смо све ближе!!!

Обележен Дан ратних ветерана Србије

Уговор – кабина Штранд

23,06,2017,г.

Сви чланови заинтересовани за кориштење кабине на купалишту Штранд у Новом Саду могу да се јаве сваки радни дан од 8-14 часова у просторије Удружења.

Споразум

Организација Московских Ветерана Сувороваца, Нахимоваца Кадета Ветерана Русије и Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије закључили су Споразум о организацији СЛОВЕНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА.

Састанак чланова Општинског Одбора Бачка Топола

На састанку О.О. Бачка Топола одржаног 09.06.2017.г. једногласно је донешена Одлука без и једног суздржаног или против, да се Ратном Ветерану Луки Цветичанину додели једнократна помоћ од 26.000 динара скупљених од чланарина О.О. Лука Цветичанин је био Предсеник О.О. Бачка Топола и дао је значајан допринос у раду Одбора као и у борби за остваривање права свих Ратних Ветерана. На жалост дуго година је незапослен а због здравствених проблема имао је неколико операција и тешко се разболео. На предлог чланова О.О донешена одлука је потврђена 12.06.2017.г. од стране Управног Одбора Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије.

Kонференција о регионалној стабилности

Kултурни цента Новог Сада.9. јуна 2017. године. Kонференција о регионалној стабилности.
Конференција о регионалној стабилности коју организује Културни центар Новог Сада одржана је у клубу “Трибина младих“. Реч је о једној врсти округлог стола, где су на тему регионалне стабилности, сарадње и добрих односа на постјугословенским просторима, говорили врсни и еминентни интелектуалци из региона, који су признати и изван постјугословенских и балканских оквира. Том догађају присуствовао је и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић.

Крајишка суза

БАНСТОЛ – “Крајишка суза”, споменик посвећен свим страдалим и несталим Крајишницима

Ратни резервисти дискриминисани, држава мора да их исплати

Врховни суд потврдио да је око 15.000 резервиста из Нишавског краја дискриминисано јер им нису исплаћене ратне дневнице одлучио је и Врховни касациони суд. Осим ратних дневница, њима ће држава сада морати да исплати и то што нису били третирани на исти начин као њихови саборци из осталих делова Србије.

Цео чланак погледајте овде: https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Vrhovni-sud-potvrdio

извор: Јужне вести

 

 

ПРИЈАТЕЉИ САЈТА

август 2017.
П У С Ч П С Н
« јул    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

webFlomaster